Democrat: Senate Pres to tour state universities

Democrat: Senate Pres to tour state universities