NSF: Emily Slosberg to run for House seat opened by father

NSF: Emily Slosberg to run for House seat opened by father