NSF: Negron ready to take helm of Senate

NSF: Negron ready to take helm of Senate