NSF: Opponents take aim at 'docs v. glocks' law

NSF: Opponents take aim at ‘docs v. glocks’ law