NSF: PSC post draws variety of hopefuls

NSF: PSC post draws variety of hopefuls