Politico: Bondi says she's not being hypocritical toward LGBT community

Politico: Bondi says she’s not being hypocritical toward LGBT community